JAARVERSLAG 2020

Nederlandse vereniging van Rentmeesters

Het bestuur van de NVR kijkt graag met u terug op het jaar 2020. Kennis delen in een veranderende wereld, hoe doen we dat? Ook ontdekt u meer informatie over onze organisatie en de activiteiten van de NVR als vereniging. Bekijk de video en lees het jaarverslag.

Doel van de vereniging

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) kent de volgende doelstellingen:

 • waarborgen dat de leden van de vereniging het vak van Rentmeester NVR blijvend kunnen uitoefenen.
 • bevorderen en bewaken van de deskundigheid van de Rentmeesters NVR.
 • ondersteunen van de Rentmeesters NVR bij de uitvoering van hun dienstverlening.
 • profileren van de Rentmeesters NVR binnen het actuele werkveld.
 • bewaken van de titel (beroepsaanduiding): ‘Rentmeester NVR’.
 • behartigen van de belangen van de leden van de vereniging.
 • een beroepsvereniging zijn van en voor Rentmeesters NVR in de breedste zin des woords.

Dit maakt dat de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters zich richt op kwalitatieve kennisdeling ten behoeve van de Rentmeesters NVR, het faciliteren van het Rentmeesters NVR-netwerk én het bewaken van het keurmerk NVR. Deze activiteiten maken de Rentmeesters NVR dé vindingrijke managers van de leefomgeving met het oog op de toekomst (ontdek hier meer over in de volgende video). En dat maakt Rentmeesters NVR onderscheidend in de markt.

 

Om bovenstaande te bereiken is de vereniging als volgt georganiseerd en actief:

Leden

Op 31 december 2020 had de vereniging 514 leden.

Bestuur en organisatie

bestuur

Het bestuur bestond in 2020 uit:

 • voorzitter: Handert Scheffer
 • secretaris-penningmeester: Arnold Nijland
 • lid: Jorrit Klein Braskamp

Raad van Advies

In de Raad van Advies hadden eind 2020 zitting:

 • Jan Pieter Lokker (voorzitter), o.a. voorzitter Faunabeheereenheid Noord-Holland
 • Frans Holleman, o.a. regiodirecteur Noord-Oost & Midden BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
 • Walter Kooy, o.a. voorzitter Branchevereniging voor echte natuurbegraafplaatsen in Nederland
 • Willem Korthals Altes, o.a. hoogleraar Grondbeleid TU Delft

Kringen

De NVR heeft vijf regionaal georganiseerde kringen. Daarin worden kennis en ervaring uitgewisseld. Het vergroten van de onderlinge betrokkenheid is een belangrijke doelstelling van de kringvergaderingen. Op de vergaderingen houden leden en externe deskundigen regelmatig voordrachten over actuele en inhoudelijke onderwerpen.

 

De kringbesturen bestonden eind 2020 uit:

Kring Noord

 • voorzitter: René Timmer
 • secretaris: Wouter Haaksema
 • lid: Tomas Messemaker

Kring West

 • voorzitter: Ferry Pikavet
 • secretaris: Hans Hendriks
 • lid: Sylvia Batenburg

Kring Midden

 • voorzitter: Mireille Blokhuis
 • secretaris: Bernard Leemans

Kring Oost

 • voorzitter: Wouter Verbeek
 • secretaris: Sjoerd van Hoogmoed
 • lid: Hanneke Schroten

Kring Zuid

 • voorzitter: Frank Klement
 • secretaris: Johan Reijngoudt
 • lid: Regina Eijkenboom

Bureau NVR

De personele bezetting van het Bureau NVR was in 2020 als volgt:

 • directeur: Andreas Dijkhuis
 • beleidsmedewerker Certificering en Opleiding: Anita de Moed-van Mierlo
 • beleidsmedewerker Toelating en Toetsing: Marjon Oostrom
 • bureaumedewerker: Cora Verweij
 • projectmedewerker/communicatiemedewerker: Corry Klunder

Beleid, kwaliteit en certificering

Adviescommissie toelating en toetsing

De adviescommissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur en het Bureau NVR over het Reglement NVR, toelating en permanente educatie. Daarnaast monitort de commissie de ontwikkelingen in het werkveld en kan ze een rol hebben als bezwarencommissie bij de toelating van nieuwe leden en bij de permanente educatie.

               

De samenstelling van de Adviescommissie Toelating en Toetsing was op 31 december 2020:

 • Robert van Driesten (voorzitter)
 • Geert Jansen
 • Jorden Oostdam
 • Lodewijk Punt
 • Wendy de Reus
 • Riko Vos

Gert Jan Versteeg heeft in 2020 na zes jaar afscheid genomen als lid van de commissie.

Commissie opleiding

De Commissie Opleiding organiseert jaarlijks cursussen voor NVR-leden over actuele rentmeestersonderwerpen. Na de cursustweedaagse van 2020 heeft de commissie afscheid genomen van Johannetta van den Berg, na twee zittingstermijnen van drie jaar.

 

Hiermee is de samenstelling van de Commissie Opleiding op 31 december 2020:

 • Machtelijn Tempelman (voorzitter)
 • Jaap van den Andel
 • Marianne Boschman-Beekhuis
 • René Hospes
 • John Mommers
 • Annelies Wind

Governance

Op basis van de governance kwamen in 2020 het bestuur, de verschillende kringvoorzitters en het Bureau NVR vijf keer samen om de beleidsmatige richting van de vereniging te bepalen. De ALV heeft in november 2020 het beleid voor 2021, inclusief begroting en contributie, vastgesteld. De uitvoeringsbeslissingen liggen bij het Bureau NVR. Het bestuur bestuurt op afstand.

STICHTING RENTMEESTERSKAMER

De Rentmeesters NVR leggen na hun toelating als gewoon lid een eed of belofte af ten overstaan van de Rentmeesterskamer. Op deze wijze binden zij zich aan de Gedragscode NVR. De Rentmeesterskamer is ook het tuchtcollege en oordeelt over klachten over de Rentmeesters NVR. De kamer deed in 2020 uitspraak over drie zaken. Verdere informatie en geanonimiseerde uitspraken vindt u op www.rentmeesterskamer.nl .

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING NVR

NRVT

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register.

 

In 2020 hadden de volgende NVR-leden zitting in diverse gremia van het NRVT:

 • Jeroen van Lenthe (Centrale Raad)
 • Harmen Bijsterbosch (Centrale Raad, plaatsvervangend lid)
 • Albert van Gellicum (voorzitter Expertcommissie Landelijk en Agrarisch Vastgoed)
 • Cor van der Vleuten (Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed)
 • Rolf de Groot (Vakgroep modelmatig waarderen)

STICHTING VASTGOEDCERT

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars onroerende zaken te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars onroerende zaken worden bij de VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.

 

Eind 2020 werden bij VastgoedCert de volgende functies namens de NVR vervuld:

 • Andreas Dijkhuis (lid Algemeen Bestuur)
 • Handert Scheffer (lid Centraal College van Deskundigen)
 • Marcel Joosten (voorzitter van het College van Deskundigen van de Werkkamer Landelijk Vastgoed)
 • Bernard Leemans (lid College van Deskundigen van de Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed)
 • Pieter Witte (lid College van Deskundigen van de Werkkamer Wonen)

REGISTER DOBS

Het Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding) is het keurmerk voor specialisten in onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoeding. Namens de NVR is Joan Naus voorzitter van het Register DOBS. In het bestuur heeft ook Jaap Ridderhof zitting. In de Commissie van Toelating en Permanente educatie zitten Hans Eertink (voorzitter), Renske Breevoort en Jos Ebbers.

RAAD VOOR ONROERENDE ZAKEN

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft als doel juridisch juiste en in de praktijk goed toepasbare modelhuurcontracten beschikbaar te stellen voor woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte, autobox en parkeerplaats. De ROZ is verantwoordelijk voor het regelmatig uitbrengen en updaten van deze ROZ-modellen voor de verhuur van vastgoed. Deze modellen gelden hierdoor als dé standaard binnen de verhuurpraktijk. NVR-directeur Andreas Dijkhuis is bestuurder van de ROZ.

Agrimeter

Agrimeter is een joint venture van de NVR en Vastgoedpro. Met behulp van Agrimeter kunnen gebruikers zoals rentmeesters, taxateurs en makelaars hun eigen transactiedatabase organiseren. Ook kunnen de gebruikers research vereenvoudigen met o.a. visuele presentaties van informatie, informatie delen met samenwerkingspartners en data verrijken. Het product is gericht op agrarisch onroerend goed. Handert Scheffer en Jorrit Klein Braskamp zijn vanuit de NVR bij Agrimeter benoemd als bestuursleden.

TERUGBLIK KENNISDELING: een selectie van de NVR-activiteiten in 2020

KENNISDELING DOOR RENTMEESTERS NVR

Kennisdeling door ontmoeten is een onmisbare pijler van onze vereniging. Daarom organiseren de kringen en de vereniging elk jaar verschillende bijeenkomsten waar de leden hun kennis en ervaringen als Rentmeester NVR uitwisselen. Om in deze periode van Covid-19 toch deze essentiële kennisdeling te laten doorgaan, heeft het Bureau NVR het bestuur en de kringen ondersteund in het aanbieden van digitale bijeenkomsten.

In 2020 zijn de volgende sessies georganiseerd: 

 • 20 januari – bijeenkomst Kring Zuid  – Thema ‘De rentmeester als professional’ 
 • 30 januari – bijeenkomst Kring Midden – Thema ‘Nieuwjaarbijeenkomst’
 • 4 maart – bijeenkomst Kring Oost – Thema ‘Monitoring op de vegetatielegger’ 
 • 6 maart – bijeenkomst Kring West  – Thema ‘Erfpacht en ontwikkelingen in de praktijk’
 • 19 juni – Algemene Ledenvergadering NVR – Digitale bijeenkomst inclusief stem- en chatfunctie
 • 11 september – bijeenkomst Kring West  – Thema ‘Excursie Kennis Transfer Centrum Zegveld’
 • 16 september – bijeenkomst Kring Oost – Thema ‘Excursie herontwikkeling industrieterrein DRU, Ulft’
 • 16 september – bijeenkomst Kring Zuid – Thema ‘Excursie Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’
 •  23 september – bijeenkomst Kring Noord – Thema ’Toekomst van de landbouw in Nederland’
 • 13 november 2020 – Algemene Ledenvergadering NVR – Thema ’De ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied’ – Digitale bijeenkomst inclusief stem- en chatfunctie
 • 26 november – bijeenkomst Kring Midden -Thema ‘Impactbeleggen en duurzaam grondgebruik’ – Digitale bijeenkomst

Kennis delen met stakeholders

Naast bijeenkomsten voor de Rentmeesters NVR organiseert de NVR ook activiteiten voor kennisdeling met stakeholders. In 2020 heeft de vereniging de volgende bijeenkomsten (mede) georganiseerd:

 • Masterclass ‘Verdienmodel kringlooplandbouw’
  Georganiseerd op 26 februari door Kring Noord in samenwerking met het Nationaal Groenfonds.
 • Themamiddag ‘Kabels en leidingen: op welke vergoedingen heeft u recht?’
  Op 12 februari organiseerde de NVR deze themamiddag samen met de Federatie Particulier Grondbezit.
 • Themadag Landelijk Vastgoed
  Op 2 september organiseerde de NVR in samenwerking met Vastgoedpro en opleidingsinstituut KPE voor de 21e keer de Themadag Landelijk Vastgoed. Vanuit de NVR waren René Gijsbertse en het Bureau NVR betrokken bij de organisatie van deze digitale themadag.
 • Beheerdersdag
  Op 25 september vond de jaarlijkse Beheerdersdag plaats, in 2020 in digitale vorm. De NVR is één van de vaste organiserende partijen.
 • Webinar ’Opkoopregeling veehouderij’
  Kring Zuid organiseerde op 9 december, in samenwerking met het Bureau NVR, een webinar over de Opkoopregeling veehouderij.
NVR-Cursus2daagse-AW

NVR-cursustweedaagse

Om het kwalitatief hoge kennisniveau van de Rentmeesters NVR te borgen, organiseert de Commissie Opleiding elk jaar de NVR-cursustweedaagse met een actueel en verdiepend aanbod. In 2020 vond deze tweedaagse voor de negende keer plaats. Door de lockdown was dat niet zoals gewoonlijk in maart, maar op een alternatieve datum (1 en 2 oktober). De cursussen waren daarbij op locatie en online te volgen.

 

Het aanbod bestond uit de volgende 20 cursussen:

 • NSW en testamenten
 • Bosbodems
 • How-to Pacht
 • Eigendomsverkrijging door verjaring
 • Kavelruil
 • Onteigening en het bepalen van een schadeloosstelling
 • Actualiteiten Stikstof
 • Bodemvruchtbaarheid
 • Omgevingswet State of the Art
 • Aanvullingswet Grondeigendom
 • Stimuleren duurzaam grondgebruik
 • Taxeren en methodieken
 • Kabels en leidingen
 • Btw: casuïstiek
 • Helder schrijven
 • Subsidie Instandhouding Monumenten
 • Kringlooplandbouw
 • Modules Morele Oordeelsvorming en Morele Moed


De NVR-cursustweedaagse wordt ook erkend door VastgoedCert (hercertificering bij de Kamer Landelijk Vastgoed) en door de Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed van het NRVT (onderdeel permanente educatie).

logo_circulaire-delta_DEF_2020

CIRCULAIRE DELTA EN KENNISDELING

Het NVR-project ‘Circulaire Delta’ heeft als doel om de rol van de Rentmeester NVR die denkt en handelt met oog op de toekomst in markt en maatschappij verder te bestendigen. Kennisdeling vormt (naast profilering) één van de twee pijlers van dit project.

 

In 2020 is gestart met dit project en er waren, na een grondige fase van onderzoek en strategiebepaling, de volgende eerste activiteiten:

 • uitgave NVR-magazine 2020 met als thema ‘Circulaire Economie’
 • uitbouw verschillende LinkedIn-pagina’s voor kennisdeling tussen leden onderling (LinkedIn-groep) en voor kennisdeling met stakeholders (LinkedIn-pagina)
 • focus van het Bureau NVR op faciliteren van kennisdeling door leden (onderling of met stakeholders)

Naast bovengenoemde activiteiten zijn in 2020 ook al andere deelprojecten binnen Circulaire Delta gestart waarvan de output in 2021 zichtbaar zal zijn.